Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - SPECJALISTA D/S KADROWYCH - ZSP5

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - SPECJALISTA D/S KADROWYCH - ZSP5

Ogłoszenie o naborze - ZSP5


Ogłoszenie o naborze

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gliwicach, ul. Kozielska 39 44-100 Gliwice.

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko: Specjalista do spraw kadrowych - wymiar:  1 etat.

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym –  specjalista do spraw kadrowych

 

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) o odpowiednim kierunku, umożliwiającym wykonywania zadań na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-gospodarczych,
 2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie w placówce oświatowej na takim samym lub zbliżonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

  1. znajomość programów kadrowych  VULCAN KADRY, VULCAN SEKRETARIAT
  2. znajomość programów Microsoft Office, PIM,
  3. znajomość Ustawy Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy,
  4. znajomość Ustawy o Systemie Informacji Publicznej,
  5. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

 1. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 1. umiejętność analitycznego myślenia,
 2. samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych, 
 3. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,  
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. obowiązkowość, sumienność, uczciwość, bezstronność,
 6. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

 

Do zakresu działania stanowiska specjalisty do spraw kadrowych należy prowadzenie spraw obejmujących    w szczególności:

 

 1. prowadzenie całości spraw związanych z kadrami pracowników pedagogicznych
  i niepedagogicznych,

 

Szczegółowy zakres zadań określi przydział czynności.

 

IVa. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 z późn. zm.)

 

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:

  1. list motywacyjny;
  2. życiorys - CV;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
  7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz                  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  9. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
  10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór – Specjalista
do spraw kadrowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach”
w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, ul. Kozielska 39  w terminie do 8 lutego  2021 r.  do godz. 14:00.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysyłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentu do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach.

Dnia 9 lutego 2021r. o godzinie 10:00 nastąpi otwarcie ofert przez powołaną zarządzeniem dyrektora szkoły Komisję Rekrutacyjną.

Wybrani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniu 12 lutego 2021r. O godzinie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu rekrutacji podlegają trwałemu zniszczeniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/2379950.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach.

 

Dodatkowe informacje:

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z dodatkowego zatrudnienia zobowiązany jest
do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzającego niepełnosprawnoś

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćHanna Szczepaniak
Data wytworzenia informacji2021-01-25 09:41:40
Informację wprowadził do BIP Rafał Kempa
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-25 09:41:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Rafał Kempa2021-01-25 09:46:40
2 Utworzenie dokumentu Rafał Kempa2021-01-25 09:41:40